ផលិតផលបន្លិច
Welcome! to Hong Chan - Catering Equipement & Supplier
រឿងចាប់ផ្តើមហុងចាន់នៅឆ្នាំ 2003 ជាមួយនឹងទស្សនៈនិងការបំផុសគំនិតដើម្បីធ្វើឱ្យការរស់នៅមានតម្លៃសមរម្យនិងអាចប្រើបានទាន់សម័យទៅអតិថិជនទាំងអស់និងឧស្សាហកម្ម F & B ។ យើងត្រូវបានចូលរួមទាំងស្រុងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃអាជីវកម្មជារៀងរាល់ពីការជ្រើសរើសផលិតផលទៅឱ្យធាតុដែលបានជ្រើសរបស់អ្នក។ យើងតែងតែមានអ្នក, អតិថិជនរបស់យើងនៅជួរមុខនៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើង។