ឆ្នាំងមានគំរប 20xH8.5សម, Forte
ឆ្នាំងមានគំរប 20xH8.5សម, Forte
Items #Items Nameលេខកូដទំនិញទំហំ (សម)កំពស់ (សម)ចំណុះ (លីត្រ)ផ្សេងៗ
1ឆ្នាំងមានគំរប 20xH8.5សម, Forte25820Ø208.52.5N/A
2ឆ្នាំងមានគំរប 24xH10.5សម, Forte25824Ø2410.54.5N/A
3ឆ្នាំងមានគំរប 28xH12.5សម, Forte25828Ø2812.57N/A
4ឆ្នាំងមានគំរប 30xH13.5សម, Forte25830Ø3013.58.7N/A