ឆ្នាំងគុយទាវ 36សម, Chef
ឆ្នាំងគុយទាវ 36សម, Chef
Items #Items Nameលេខកូដទំនិញទំហំ (សម)កំពស់ (សម)ចំណុះ (លីត្រ)ផ្សេងៗ
1ឆ្នាំងគុយទាវ 36សម, Chef272361Ø36 W: 42.53636N/A
2ឆ្នាំងគុយទាវ 40សម, Chef272401Ø40 W:47.33948N/A
3ឆ្នាំងគុយទាវ 45សម, Chef272451Ø45 W:534469N/A
4ឆ្នាំងគុយទាវ 50សម, Chef272500Ø50 W:595095N/A

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ