ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 26សម, Classic
ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 26សម, Classic
Items #Items Nameលេខកូដទំនិញទំហំ (សម)កំពស់ (សម)ចំណុះ (លីត្រ)ផ្សេងៗ
1ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 26សម, Classic1644262638N/AN/A
2ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 28សម, Classic1644282841N/AN/A
3ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 30សម, Classic1644303043.5N/AN/A
4ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 32សម, Classic1644323247.1N/AN/A
5ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 36សម, Classic1644363652N/AN/A
6ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 40សម, Classic1644404056.5N/AN/A
7ឆ្នាំងចំហ៊ុយ 50សម, Classic1644505072N/AN/A

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ