ខ្ទះនំក្រែប 22xH1.8សម
ខ្ទះនំក្រែប 22xH1.8សម
Items #Items Nameលេខកូដទំនិញទំហំ (សម)កំពស់ (សម)ចំណុះ (លីត្រ)ផ្សេងៗ
1ខ្ទះនំក្រែប 22xH1.8សម23322221.8N/AN/A
2ខ្ទះនំក្រែប 26xH1.8សម23326261.8N/AN/A
3ខ្ទះនំក្រែប 30xH2.7សម23330302.7N/AN/A

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ