ឆ្នាំងមានគំរប 20xH8សម, Fundicion
ឆ្នាំងមានគំរប 20xH8សម, Fundicion
Items #Items Nameលេខកូដទំនិញទំហំ (សម)កំពស់ (សម)ចំណុះ (លីត្រ)ផ្សេងៗ
1ឆ្នាំងមានគំរប 20xH8សម, Fundicion259212082.4N/A
2ឆ្នាំងមានគំរប 24xH10សម, Fundicion2592424104.2N/A
3ឆ្នាំងមានគំរប 28xH11.5សម, Fundicion259282811.56.7N/A